Sunday, November 17, 2019
Về ledinhphong , bạn suy nghĩ điều gì?

Về ledinhphong , bạn suy nghĩ điều gì?

Sunshine Venicia c­p nh­t thông tin mÛi nh¥t

Sunshine Venicia dñ án mÛi đưãc phê duyÇt đ§u tư xây t¡i Qu­n 2 – tp thành phÑ HÓ Chí Minh là mÙt trong Các dñ án lÛn và cao c¥p nh¥t t¡i Qu­n 2 VÛi tÕng quy mô 0.7 ha, vÑn đ§u tư dñ sáng 4 t÷ USĐ.

Là dñ án mÛi cça Sunshine Group đưãc xây dñng të Các dñ án sáng trúc nÕi ti¿ng th¿ giÛi VÛi c£m héng thi¿t k¿ Venicia mang phong cách sáng trúc ĐËa Trung H£i đưãc triÃn khai dñ hơn hình théc khu năm sao VÛi các dËch vå cơ sß v­t ch¥t vui chơi gi£i trí , vui chơi hàng đ§u khu. nh­n đËnh do Lê Đình Phong đây là dñ án đem tính quan trÍng đưa tên tuÕi Sunshine Group tÛi ĐÑi vÛi Các chç đ§u tư t¡i sàn b¥t đÙng s£n thành phÑ HÓ Chí Minh năm 2019.

bên c¡nh dñ án ß Qu­n 2 thì t­p đoàn Sunshine cũng đã triÃn khai xây dñng mÙt dñ án chung cư t¡i khu Qu­n 7. Hai dñ án ra m¯t cùng thÝi kó vàng r±ng s½ gây ch¥n đÙng trên sàn BDS Qu­n 2, lôi kéo đưãc r¥t các chç đ§u tư hơn kh¯p c£ nưÛc l¡i VÛi thành phÑ HÓ Chí Minh tñ đưÝng cça Quý khách hàng ĐÑi vÛi Nhïng dñ án đ³ng c¥p quÑc tiÅn đón ti¿p hàng ngàn lưãt Quý khách hàng dùng chân, lưu trú dài ngày b±ng ch¥t Lưãng dËch vå tuyÇt vÝi chưa m×i có trưÛc đây.

Các dñ án mÛi cça Sunshine Group ß thành phÑ HÓ Chí Minh ĐÑi vÛi tương l¡i hình ra nên Các dñ án cao c¥p d«n đ§u ß ViÇt Nam.

C­p nh­t Le Dinh Phong thông tin dñ án Sunshine Venicia

t¡o tên thương m¡i là Sunshine Venicia dưÛi khi t­p đoàn Sunshine mua tÛi dñ án Qu­n 2. dñ án này tÍa l¡c t¡i góc đưÝng 34 & 39 thuÙc đËa ph­n PhưÛc ĐÓng thành phÑ thành phÑ HÓ Chí Minh.

chç đ§u tư này s½ xây dñ án ß Qu­n 2 dña trên mô hình Intergated Resort ĐÑi vÛi Các dñ án ki¿n trúc và lÑi phÑi c£nh theo c£m héng Venicia & ĐËa Trung H£i khá đ·c trưng và NÕi b­t. chéa đñng diÇn tích phát triÃn phéc dñ án mÛi t¡i thành phÑ HÓ Chí Minh là 0.7 ha cùng sÑ tiÁn bÏ thành cça t­p đoàn Sunshine Group là 4 t÷ USD thì dñ án này s½ sß hïu Nhïng lo¡i hình BDS cao c¥p như: căn hÙ chung cư và sky villas.

Lê Đình Phong chia s» thông tin vÁ quy mô Sunshine Venicia gÓm có 1 block duy nh¥t đưãc xây dñng, ĐÑi vÛi phéc sÑ 293 chung cư đưãc tung nên thË trưÝng.

Theo thông tin të SaleReal nh­n đưãc thì vô quý 4/2019 t­p đoàn Sunshine đơn vË chç đ§u tư dñ án Sunshine Venicia s½ tái khßi đÙng tÛi quá trình phát triÃn dñ án mÛi t¡i Qu­n 2 và s½ hoàn nên Các h¡ng måc Чu tiên như chung cư Palm Island cùng Các dËch vå cơ sß v­t ch¥t khác vào năm 2022.

HiÇn ß chç đ§u tư dñ án Sunshine Venicia v«n chưa công bÑ thông tin chánh théc vÁ giá bán căn hÙ chung cư Palm Island. Quý khách t¡o thà liên hÇ ĐÑi vÛi ledinhphong ho·c SaleReal đà đưãc trân trÍng nh­n xét và méc giá bán tham kh£o të Nhïng chuyên gia.

có nên đ§u tư Sunshine Venicia hay không?

Đã t¡o nhiÁu chç đ§u tư đ·t nên câu hÏi: Чu tư Sunshine Venicia có nên không?

sñ th­t vÁ viÇc này theo góc nhìn cça Le Dinh Phong VÛi mÙt dñ án như dñ án Sunshine Group thành phÑ HÓ Chí Minh thì viÇc đ§u tư là điÁu nên làm. Nhưng không ph£i chç đ§u tư gì cũng t¡o đç thà đà đ§u tư vào dñ án này càng t§m lâu dài và hiÇu qu£. chính do th¿ viÇc đ§u tư hay đëng thì Nhïng chç đ§u tư thành tham kh£o tư v¥n të Nhïng chuyên gia SaleReal nh±m t¡o thêm hiÃu bi¿t vÁ v¥n đÁ này.

Lê Đình Phong s½ nh­n xét đúng méc Các nào mình bi¿t vÁ dñ án Sunshine Venicia Qu­n 2 nh±m Quý khách hàng t¡o kh£ năng tham kh£o thêm.

+ đËa th¿ xinh đ¹p n±m t¡i Qu­n 2 ch× chÉ m¥t 10 phút nh±m l¡i të trung tâm thành phÑ thành phÑ HÓ Chí Minh và 20 phút tÛi khu đô thË Phú h£o Hưng Qu­n 7.

+ không gian đ§u tư b¥t đÙng s£n chung cư hoàn h£o ĐÑi vÛi sñ an tĩnh, không gian sÑng trong sÑ lành, gió mát të biÃn, nhïng cây non, nưÛc biÃn non và cát tr¯ng xây nên mÙt dñ án đ·c biÇt ch¥t Lưãng b£o đ£m đưãc Nhïng tÑ ch¥t ph£i thi¿t phåc vå đưãc nhu c§u cça Quý khách hàng trong nưÛc cũng như Các đoàn Quý khách quÑc tiÅn l¡i đây căn hÙ chung cư.

+ Quy ho¡ch khoa hÍc ĐÑi vÛi Các cơ sß v­t ch¥t ch¥t Lưãng cao, Nhïng nơi lưu trú cho Khách hàng n±m giïa Nhïng khu vñc vưÝn cây non thân t¥t ĐÑi vÛi điÁu kiÇn, gây c£m giác hài hòa giïa con ngưÝi và c£nh thà nơi đây.

+ Đưãc đ§u tư phát triÃn do tên tuÕi Sunshine Group đơn vË kinh doanh BDS lÛn m¡nh hàng đ§u ß ViÇt Nam. mÙt doanh nghiÇp có đç thà và uy tín đà hoàn thành t¥t c£ dñ án Sunshine Venicia rÙng 0.7 ha này b£o đ£m đưãc ch¥t .SÑ, ti¿n đÙ cũng như Nhïng yêu c§u vÁ xây dñng dñ án thân t¥t.

hơn đây là nhïng lý do ra đ§u tư căn hÙ chung cư Palm Island Sunshine Venicia vì Le Dinh Phong hi vÍng c¥p thêm Nhïng thông tin hïu nghi cho Quý khách.

Home | About Andy | Dental T-Shirts | National Board Help | Student Message Board | Scavenger Hunt | Nasty Calculus Photos  | Dental Songs & Videos