Sunday, January 19, 2020
Điều gì làm nên khác biệt tại Quoc Dung Blog?

Điều gì làm nên khác biệt tại Quoc Dung Blog?

Thông tin căn hÙ Qu­n 7

năm 2019 t¡o kh£ năng coi là mÙt 5 đ¡i th¯ng cça Các dñ án chung cư cao c¥p Qu­n 7. Të đ§u năm đ¿n nay, Lưãng giao dËch th¯ng lãi liên tåc tăng và hiÇn đang t¡o nhiÁu chç đ§u tư đang dành cho sñ quan tâm đ·c biÇt tÛi Các dñ án chung cư Qu­n 7.

Giïa hàng lo¡t Nhïng dñ án đang mß bán, ra chÍn mua căn hÙ chung cư Qu­n 7 gì đà t¡i ? Quoc Dung Blog giá bán Các dñ án chung cư Qu­n 7 là bao nhiêu ? cơ hÙi đ§u tư tăng giá vÁ sau t¡o vàng ch¯n ?

Hãy cùng QuÑc Dũng Blog tr£ lÝi tëng câu hÏi và đưa nên đưãc chÍn lña đúng đ¯n nh¥t khi chÍn mua dñ án căn hÙ chung cư ß trung tâm Qu­n 7?

can ho quan 7

chung cư cao c¥p Qu­n 7 hãp mua đà t¡i hay đà đ§u tư ?

thå tăng lên dân sÑ không ngëng t¡i Các thành phÑ lÛn khi¿n cho đòi hÏi mua chung cư cũng gia tăng theo. Qu­n 7 là càng trong Các qu­n trung tâm ß ra phÑ hÓ Chí Minh có tÑc đÙ đô thË hóa nhanh và t¡o thË trưÝng căn hÙ cao c¥p xây.

Tuy th¿, Các dñ án căn hÙ Qu­n 7 đëng chÉ HÙi tå t¥t c£ ưu th¿ nh±m phù hãp ĐÑi vÛi Quý khách mua t¡i mà QuÑc Dũng Blog còn cho h³n đây là cơ hÙi vàng cho Nhïng chç đ§u tư b¥t đÙng s£n muÑn thu lÝi lúc đ§u tư vô chung cư Qu­n 7.

vË trí chung cư Qu­n 7 n±m là Các vË th¿ đ¯c đËa. Nhïng nhà đ§u tư lÛn như Sunshine Group, Xuân Mai Corp, Keppel Land, Phú h£o Hưng, ... luôn chÍn Các khu đ¥t ch¯c đà phát triÃn Nhïng dñ án cça mình. đ¥y là Các đËa điÃm đÉnh mÛi trung tâm qu­n và thành phÑ, m·t đưÝng m¡nh, mÛi sông vëa HÙi tå phong thçy vưãng khí, vëa k¿t nÑi giao thông dÅ dàng. do th¿, dân cư có kh£ năng di chuyÃn thu­n tiÇn và tiÁm năng đ§u tư cho thuê cũng cao trên ch¯n so ĐÑi vÛi Các khu vñc khác.

nguyên nhân thé 2 nh±m QuÑc Dũng Blog xác đËnh Các khu căn hÙ chung cư Qu­n 7 là ch× an cư và đ§u tư hoàn mù vì thi¿t k¿ cao c¥p, hiÇn đ¡i, tiÇn ích nÙi khu vñc và ngo¡i khu vñc đ§y đç. Nhïng dñ án ß đây đç thà phåc vå chu©n mñc an cư đ³ng c¥p cça ngưÝi dân và c£ Các khách thuê t¡i thành đ§u tư cũng s½ mang đ¿n lãi nhu­n đ·c biÇt thú vË.

ch× qua mÙt vài dñ án chung cư cao c¥p Qu­n 7 như khu vñc đô thË Phú mù Hưng, Sunshine City Sài Gòn, Riviera Point, Cosmo City, Sunshine Diamond River hay Ascent Garden Home, ... QuÑc Dũng Blog đÁu th¥y mÙt điÃm cùng chung là Nhïng dñ án này t¡o chánh sách bán hàng nhiÁu ưu đãi, méc giá và k¿t c¥u đa d¡ng, thích hãp ĐÑi vÛi nhïng đÑi tưãng Quý khách hàng khác nhau thành dù mua nh±m t¡i hay đ§u tư đÁu thích hãp.

giá bán căn hÙ Qu­n 7 là bao nhiêu ?

chung cu quan 7

Nhìn chung, giá b¥t đÙng s£n t¡i Qu­n 7 r¥t thích hãp lý so VÛi Các khu vñc trung tâm t¡o không gian tương đương và méc giá này hiÇn v«n đang tăng tëng ngày. Và Nhïng dñ án t¡i Các phân khúc khác nhau (trung cung c¥p – cao c¥p – h¡ng sang) hay Các dñ án t¡o điÁu kiÇn bào giao khác nhau (hoàn thiÇn nÙi th¥t căn b£n – full nÙi th¥t) s½ có méc giá khác nhau.

dưÛi đây QuÑc Dũng Blog s½ chia s» vÁ giá bán cça mÙt vài dñ án căn hÙ chung cư Qu­n 7 nh±m Quý khách giï b¯t đưãc.

+ dñ án Ascent Garden Home t¡i Tân Thu­n, Qu­n 7

dñ án hiÇn đang triÃn khai xây dñng

Méc giá đang bán kho£ng të 35 – 40 triÇu/m2, méc giá này r¥t c¡nh tranh so VÛi m·t b±ng cùng chung Nhïng dñ án cùng vÛi phân khúc cça khu vñc.

+ dñ án MidTown Phú mù Hưng t¡i Tân Phú, Qu­n 7

dñ án chung cư cao c¥p Qu­n 7 đang xây dñng tÛi t§ng 5

Méc giá chào bán đãt l¡ nh¥t chëng të 74 – 75 triÇu/m2 (cao trên đãt mß bán trưÛc të 8 – 10 triÇu/m2).

Đôi nét thêm Nhïng thông tin khác vÁ dñ án Phú mù Hưng Qu­n 7 qua Nhïng bài vi¿t cça QuÑc Dũng Blog.

+ dñ án Sunshine City Sài Gòn ß Phú Thu­n, Qu­n 7

dñ án căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 cça Sunshine Group hiÇn đã c¥t nóc toàn S1 và đang triÃn khai tòa S4.

giá bán cça căn hÙ Sunshine City Saigon kho£ng të 55 – 65 triÇu/m2

+ Dñ án Sunshine Diamond River ß Đào Trí, Phú Qu­n, Qu­n 7

dñ án căn hÙ Qu­n 7 thé 2 cça Sunshine Group đang đưãc thi công xây

Méc giá mß bán cça dñ án Sunshine Diamond River cũng tương đương VÛi Sunshine City Sài Gòn, të 55 - 65 triÇu/m2 ĐÑi vÛi Nhïng lãi th¿ vưãt b­c.

Thông tin chi ti¿t vÁ 2 dñ án căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 cça Sunshine Group đã đưãc QuÑc Dũng Blog c­p nh­t hơn trang dñ án chung cư Qu­n 7. Qúy Khách hàng chú ý t¡o kh£ năng đón đÍc Các bài vi¿t ß đây.

+ dñ án Eco Green Saigon t¡i Tân Thu­n Tây, Qu­n 7

dñ án chung cư cça Xuân Mai Corp cũng đang ti¿n hành phát triÃn.

can ho cao cap quan 7

Qua 3 đãt mß bán, dñ án có méc giá gia tăng khá nhanh, të 43 triÇu/m2 trong sÑ đãt 1 và dñ sáng s½ là 60 – 65 triÇu/m2 trong sÑ đãt chào bán tÛi đây - đãt 4.

Nhìn qua giá bán cça Nhïng dñ án đã chào bán đưãc nhiÁu đãt, Khách hàng t¡o kh£ năng m¥y luôn thå tăng lên trË giá BDS cça khu Qu­n 7. do nhiên, n¿u Quý khách đang t¡o ý đËnh đ§u tư căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 thì đëng ra bÏ lá điÁu kiÇn và thÝi điÃm tÑt này.

t¡i Nhïng giai đo¡n và thÝi điÃm chào bán khác nhau, giá bán Các chung cư cao c¥p Qu­n 7 cũng s½ có thå chênh lÇch. do nhiên nh±m nh­n b£ng giá kho£n ti¿t và chánh xác nh¥t, Quý khách hàng t¡o kh£ năng đăng ký VÛi QuÑc Dũng Blog nh±m nh­n thông tin kho£n ti¿t vÁ dñ án mà mình đang chú trÍng và muÑn Đôi nét.

Home | About Andy | Dental T-Shirts | National Board Help | Student Message Board | Scavenger Hunt | Nasty Calculus Photos  | Dental Songs & Videos