Sunday, April 05, 2020
Điều nhà đầu tư quan tâm khi chọn mua ledinhphong

Điều nhà đầu tư quan tâm khi chọn mua ledinhphong

Sunshine City Sài Gòn dñ án xa l¡ nh¥t cça Sunshine Group năm 2019

Sunshine Group b¯t đ§u chào bán dñ án Sunshine City Sài Gòn Dòng s£n ph©m Чu tiên t¡i thË trưÝng Qu­n 7. Đây là dñ án căn hÙ chung cư đ³ng c¥p VÛi thå b¯t tay thích hãp tác cça t­p đoàn Sunshine và chç th§u Hòa Bình Các đơn vË nÕi ti¿ng trong lĩnh vñc b¥t đÙng s£n & phát triÃn ß ViÇt Nam. Ngay sau đây là Các thông tin vÁ chç đ§u tư Sunshine Group cũng như Tìm hiÃu Sunshine City Saigon Khách hàng cùng theo dõi nhé.

Sunshine Group chç đ§u tư căn hÙ chung cư Sunshine City Sài Gòn

nh¯c đ¿n Sunshine Group ch¯c h³n không chÉ Các ngưÝi kinh doanh b¥t đÙng s£n mà còn khá nhiÁu ngưÝi cũng s½ bi¿t đây là càng t­p đoàn chuyên thương m¡i và xây BDS lÛn t¡i ViÇt Nam. chç đ§u tư Sunshine Group đưãc nên l­p ngay të 5 2016 nhưng trong sÑ chëng nay gian g§n 5 năm xây dñng thì Sunshine Group đã mau chóng tìm đưãc nơi đéng cça mình hơn thË trưÝng b¥t đÙng s£n ViÇt Nam cũng như ghi d¥u mình là càng đơn vË lÛn đç thà nh±m làm nên Các siêu dñ án trong tương lai.

chung cu sunshine city

Cũng chính nhÝ đ¥y mà tÛi 5 2019 tên tuÕi Sunshine đã tìm đ¿n ĐÑi vÛi r¥t các cư dân ViÇt Nam Đ·c biÇt Các chç đ§u tư và giÛi chuyên môn trong lĩnh vñc b¥t đÙng s£n. thå thành công suÑt thÝi gian ho¡t đÙng đưãc xác đËnh qua Các dñ án đã và s½ hoàn ra trong suÑt nay gian qua như Sunshine City Hà NÙi, Sunshine Center, Sunshine Riverside,...

chç đ§u tư Sunshine Group còn ti¿n hành triÃn khai đÓng lo¡t nhiÁu dñ án xa l¡ năm 2019 lúc n¯m giï trong sÑ tay Nhïng quù đ¥t đ·c biÇt đ¹p ß Sài Gòn và khá nhïng nơi khác të b¯c l¡i nam. NÕi trÙi nh¥t trong sÑ 5 thÝi VÛi 3 dñ án mang danh ti¿ng cça t­p đoàn này đó là Sunshine Diamond River ( phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7 ), Sunshine Venicia ( phưÝng Bình an, Qu­n 2 ) và cuÑi cùng vÛi là dñ án chúng ta đang nói l¡i Sunshine City Saigon. Ngoài ra trong sÑ 5 2019 này thì theo thông tin Lê Đình Phong Khám phá đưãc, Sunshine Group s½ còn ti¿p tåc cho ra m¯t nhiÁu dñ án xa l¡ t¡i tp HÓ Chí Minh VÛi khu vñc Qu­n 2, Qu­n 4, Qu­n 7.

t¡o thà nói, chç đ§u tư dñ án mÛi ß Qu­n 7 này đã xây đưãc lòng tin ĐÑi vÛi Quý khách hàng cùng vÛi Nhïng dñ án đem đ¿n ch¥t Lưãng, tính th©m h£o và giá c£ phù hãp lý mÙt trß thành thu hút hơn trong m¯t Nhïng chç đ§u tư.

dưÛi đây là Các chia s» thông tin Sunshine City Sài Gòn bßi Lê Đình Phong đà cung c¥p kinh ti¿t Các thông tin xoay quanh dñ án xa l¡ cça Sunshine Group Quý khách hàng cùng vÛi theo dõi ti¿p ph§n 2.

Thông tin chung cư Sunshine City Sài Gòn Qu­n 7

Tên chính théc cça dñ án Sunshine Group t¡i đưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7 đó là Sunshine City Sài Gòn. dñ án do đơn vË Hòa Bình khi¿n chç th§u xây dñng chánh théc di chuyÃn vô triÃn khai vô cuÑi 5 2018 đ§u 5 2019.

t¥t c£ quy mô cça căn hÙ đ³ng c¥p Qu­n 7 này lên tÛi 9,91ha. .SÑ Dòng s£n ph©m t¡o trong sÑ dñ án mÛi này là 3748 căn hÙ. M­t đÙ xây cça dñ án này đang đưãc chúng tôi c­p nh­t và s½ sÛm gíi tÛi Khách hàng ngay lúc có thông tin chánh théc.

Đây là S£n ph©m cao c¥p dành cho Các gia đình thưãng lưu thành có thi¿t k¿ tÑi thiÃu là 2 phòng ngç và tÑi đa là 4 phòng ngç. DiÇn tích cå thà cça Các m«u chung cư ß Sunshine City Saigon gÓm có: 69 – 85m2 cho căn hÙ chung cư 2 phòng ngç, 102 – 105m2 cho căn hÙ chung cư 3 phòng ngç và 131,6m2 là diÇn tích cho căn hÙ chung cư 4 phòng ngç. Như nhiên chç đ§u tư Sunshine Group s½ mang tÛi Le Dinh Phong cho Quý khách khá các chÍn lña vÁ diÇn tích và đây là Nhïng lña chÍn phÕ bi¿n đang bán ch¡y nh¥t hiÇn nay t¡i Nhïng dñ án căn hÙ Qu­n 7.

Lê Đình Phong thông tin chính théc vÁ giai đo¡n bàn giao Sunshine City Sài Gòn Qu­n 7 là vào quý 2/2020. chu©n bàn giao căn hÙ Qu­n 7 là hoàn thiÇn tuyÇt đÑi c£ vÁ c¥u trúc xây dñng l«n nÙi th¥t phía trong sÑ.

Quý khách hàng t¡o kh£ năng tham kh£o giá bán Sunshine City Sài Gòn là 50 triÇu đÓng/m2. SÕ hÓng bàn giao quyÁn ©n chéa cho Quý khách hàng ( lâu dài n¿u là ngưÝi ViÇt Nam, 50 năm cho ngưÝi nưÛc ngoài ).

du an sunshine city saigon

đánh giá vË th¿ Sunshine City Sài Gòn

tÍa l¡c ngay phía bÝ sông C£ C¥m và chÉ t§m khu đô thË Phú mù Hưng kho£ng 100m, dñ án Sunshine City Sài Gòn đưãc Lê Đình Phong nh­n xét là sß hïu đËa th¿ đ¯c đËa.

ĐÑi vÛi m·t tiÁn đưÝng Phú Thu­n cùng Nhïng tuy¿n đưÝng giao thông g§n đ¥y như c§u Phú h£o, đ¡i lÙ NguyÅn Văn Linh, đưÝng Huónh T¥n Phát,... s½ Làm cho quá trình sinh sÑng, hÍc t­p và làm viÇc cça cư dân sinh sÑng t¡i chung cư Qu­n 7.

phía c¡nh đ¥y v¥n đÁ tÍa l¡c mÛi sông C£ C¥m s½ t¡o thà xây dñng giao thông đưÝng thçy cũng như đem đ¿n càng b§u không gian sinh sÑng thoáng mát ĐÑi vÛi các cây non trß ra môi trưÝng sinh sÑng tuyÇt mù giïa thành phÑ Sài Gòn.

cùng v¥n đÁ tÍa l¡c mÛi khu vñc đô thË Phú h£o Hưng thì cư dân s½ có thà ti¿p c­n tÛi khu vñc tài chính kinh t¿ m¡nh hàng đ§u cça tp HÓ Chí Minh cũng như ti¿p c­n đưãc VÛi Nhïng dËch vå cơ sß v­t ch¥t hàng đ§u hiÇn thÝi.

sunshine city sai gon

Ngoài ra xung quanh đËa th¿ Sunshine City Sài Gòn còn t¡o nhïng dËch vå cơ sß v­t ch¥t hiÇn hïu như trưÝng hÍc, công sß, trung tâm hành chánh, bÇnh viÇn, trung tâm hÙi nghË, công viên,... s½ là nguÓn c¥p Nhïng tiÇn ích ch¥t .SÑ và c§n thi¿t cho dân cư sÑng ß dñ án Sunshine Group Qu­n 7.

cùng thå xây cça tp HÓ Chí Minh thì Nhïng khu vñc như Qu­n 7 s½ t¡o tác đÙng tích cñc đà xây dñng lÛn m¡nh trên đem l¡i Nhïng không gian an cư tÑt nh¥t cho cÙng đÓng dân cư ch× đây.

nhiên t¡o thành đ§u tư chung cư Sunshine City Sài Gòn hay không? t¥t v­y là ra ЦU TƯ rÓi c§n đëng quý vË.

hơn dây là Các thông tin vÁ t­p đoàn b¥t đÙng s£n Sunshine Group cùng vÛi Nhïng Khái quát Tìm hiÃu dñ án Sunshine City SaiGon s½ khá hïu ích cho chç đ§u tư dưÛi góc nhìn cça chuyên gia ledinhphong. Hy vÍng Quý khách s½ c£m th¥y hài lòng khi dành cho nay gian theo dõi Các thông tin t¡o trong sÑ bài vi¿t này cça SaleReal Team.

Home | About Andy | Dental T-Shirts | National Board Help | Student Message Board | Scavenger Hunt | Nasty Calculus Photos  | Dental Songs & Videos