Sunday, February 23, 2020
Dấu ấn tuyệt vời về huyền thoại bán ledinhphong thực sự là đúng

Dấu ấn tuyệt vời về huyền thoại bán ledinhphong thực sự là đúng

Sunshine Diamond River dñ án Quân 7 thé 2 cça Sunshine Group

Sunshine Diamond River quan 7 – Sunshine Group là mÙt đ­p đoàn b¥t đÙng s£n mÛi nÕi trong sÑ t§m thÝi gian 3 5 trß đ¿n đây. Đây là đơn vË đã chi¿m n¯m hàng lo¡t quù đ¥t xinh đ¹p ß Sài Gòn, Hà NÙi, Nha Trang,... ß tp HÓ Chí Minh đơn vË này đã công bÑ 2 dñ án đó là Sunshine City Sài Gòn và Sunshine Diamond river và theo Các thông tin nÙi bÙ chúng tôi có đưãc thì nhà đ§u tư Sunshine Group s½ ti¿p tåc cho ra m¯t Các dñ án mÛi trong sÑ năm 2019 này t¡i Nhïng khu vñc như Qu­n 2, Qu­n 4 và Qu­n 7.

trong suÑt thÝi gian qua, chç đ§u tư này đã xây dñng thành công các dñ án m¡nh n±m trong sÑ phân khúc BDS cao c¥p: khu căn hÙ chung cư đ³ng c¥p Sunshine City Hà NÙi, dñ án Sunshine Garden, Sunshine River,... r¥t th¯ng lãi đà l¡i hôm t¡i Sunshine Group trß ra mÙt tên tuÕi mÛi vïng lÛn hơn sàn BDS nưÛc chç.

Thông tin dñ án chia s» bßi Lê Đình Phong - dñ án Sunshine Diamond River là S£n ph©m ti¿p theo cça t­p đoàn Sunshine Group cũng là dñ án thé 2 đưãc xây dñng và mß bán t¡i thË trưÝng Qu­n 7. có kh£ năng nh¯c ngay dưÛi lúc g·t hái đưãc th¯ng lãi të dñ án TrưÛc h¿t đem tên Sunshine City Sài Gòn thì đươn vË nhà đ§u tư này có thêm đÙng lñc mÛi đà di chuyÃn sâu vào sàn BDS Qu­n 7 VÛi dñ án thé 2 còn lÛn m¡nh hơn dñ án thé nh¥t.

Ngay bên dưÛi đây là Nhïng thông tin chi ti¿t nh¥t vÁ du an Sunshine Diamond River Quý khách hàng có thà coi ngay đà có thêm thông tin.

du an sunshine diamond river

Sunshine Group nên m¯t dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7

có tên kinh doanh là Sunshine Diamond River, dñ án căn hÙ chung cư Qu­n 7 đã đưãc đưa vào triÃn khai phát triÃn bßi đơn vË yên Phong làm chç th§u thi công chánh cho dñ án. Ngay të trong quý 1/2019 thì ho¡t đÙng triÃn khai xây dñng cũng như tiêu chu©n bË cho buÕi nên m¯t Quý khách đã đưãc Sunshine Group t­p trung chu©n bË càng cái chu đáo nh¥t.

Dñ sáng trong tháng 8/2019 chç đ§u tư Sunshine Diamond River s½ Tìm hiÃu chính théc Dòng s£n ph©m mÛi này đ¿n Quý khách hàng cùng vÛi chç m«u Sunshine Diamond Qu­n 7. Tuy là càng dñ án mÛi đưãc triÃn khai nhưng căn hÙ Qu­n 7 này mau l¹ trß nên đ·c biÇt ĐÑi vÛi chi¿n lưãc Marketing tuyÇt vÝi cça doanh nghiÇp đ§u tư cũng như Các nhà môi giÛi BDS trong sÑ đ¥y có SaleReal. Thông tin chánh théc dñ án Sunshine Diamond River Quý khách hàng có kh£ năng xem ngay ß ledinhphong.vn chi ti¿t, chính xác và Nhïng nh­n đËnh cça chuyên gia.

Là mÙt đơn vË nÕi lên nha nhóng trong t§m t¡i gian khác ng¯n nhưng Sunshine đã xác đËnh mình b±ng Các chéng minh cå kh£ năng và đưãc khách hành nh­n đËnh cao ĐÑi vÛi Nhïng S£n ph©m BDS të căn hÙ, văn phòng, trung tâm thương m¡i,... lúc đ¿n tay Khách hàng và đem l¡i thå th¯ng lãi Giúp cho đơn vË này có đưãc đáng tin c­y trong sÑ lòng Quý khách hàng.

vË trí Sunshine Diamond River là sÑ 422 tÍa l¡c trên đưÝng Đào Trí thuÙc khu phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7. Đây là càng điÃm xinh đ¹p VÛi r¥t nhiÁu nơi NÕi trÙi mà mÙt trong đ¥y thì đây cũng là khu tÍa l¡c cça khu vñc đô thË Phú h£o Hưng ( cách chëng 250m ). Phú h£o Hưng vÑn đã nÕi ti¿ng të lâu là trung tâm kinh t¿ - kinh t¿ m¡nh cça tp HÓ Chí Minh, VÛi vË th¿ liÁn kÁ khu vñc đô thË này vàng h³n s½ đem đ¿n khá nhiÁu ích lãi të phía ngoài cho sñ phát triÃn cça can ho chung cu quan 7 này.

tÕ sÑ vÑn đ§u tư toàn bÙ dñ án khu vñc đô thË Qu­n 7 này dñ ki¿n s½ rơi vào chëng 25.000 t÷ đÓng, diÇn tích xây dñng là 112.585m2, s½ có phéc cÙng 4000 S£n ph©m chung cư cao c¥p đưãc chào bán. M­t đÙ xây dñng mÍi dñ án s½ là 23,6% VÛi måc đích xây thành mÙt khu đô thË xanh thân thiÇn và hiÇn đ¡i.

chung cu sunshine diamond river

M·t b±ng chính théc đưãc công bÑ gÓm có 8 tòa Block trong sÑ đó s½ t¡o 4000 căn hÙ cùng vÛi Các đËa th¿ tiÇn ích, dËch vå đ³ng c¥p khác như s£nh đón khác, bà bơi vô tuyÇt, trung tâm hÙi nghË, ... điÃm sáng trên cùng đ¥y là khu vñc dËch vå VÛi bà bơi vào tuyÇt, vưÝn cây xanh, quán cafe, và đây là ch× t¡o đÙ cao hoàn mù cùng vÛi không gian tuyÇt vÝi nh±m ng¯m c£nh ra phÑ Sài Gòn cũng như dòng sông uÑn lưãn xung quanh.

Lê Đình Phong đánh giá Sunshine Diamond River là càng dñ án tuyÇt đÑi NÕi trÙi và vàng ch¯n s½ là dñ án hot trên thË trưÝng căn hÙ năm 2019 mang vÁ thành công cho doanh nghiÇp và Khách hàng.

bÝ b¿n bán chung cư Sunshsine Diamond River Qu­n 7

n±m trong sÑ khu vñc đang khá hút vÁ b¥t đÙng s£n cũng như xây dñng m¡nh cça Cơ sß h¡ t§ng, quan 7 đang là nơi t¡o trË giá BDS tăng lên nhanh vô hàng nh¥t cça tp HÓ Chí Minh. viÇc cça căn hÙ Sunshsine Diamond River là n±m ngay khu vñc trung tâm và liên k¿ VÛi đ¡i đô thË Phú h£o Hưng thì các Quý khách hàng dñ đoán bÝ b¿n bán cça chung cư mÛi Qu­n 7 này s½ ß méc cao.

nhiên bÝ b¿n bán chính théc dñ án mÛi cça Sunshine Group ß Đào Trí là bao nhiêu? Con sÑ chính théc là 55 – 65 triÇu/m2 tùy vào S£n ph©m cũng như vË trí Nhïng căn hÙ chung cư nh±m méc bÝ b¿n t¡o thà giao đÙng lên xuÑng trong sÑ chëng đ¥y.

sunshine diamond river

đánh https://ledinhphong.vn/danh-muc/can-ho-quan-7/ giá khách quan mà nói thì ledinhphong th¥y méc giá này là ß méc trung bình trong sÑ phân khúc đ³ng c¥p hiÇn thÝi. VÛi méc bÝ b¿n này Khách hàng s½ đưãc trân trÍng gì?

+ mÙt căn hÙ chung cư n±m ngay trung tâm Qu­n 7, mÛi khu vñc Phú h£o Hưng.

+ m·t tiÁn đưÝng Đào Trí k¿t nÑi qua Thç Thiêm.

+ đi mau chóng tÛi trung tâm Sài Gòn và Các qu­n xung quanh.

+ thi¿t k¿ tân ti¿n, cơ sß v­t ch¥t và an toàn.

+ điÁu kiÇn sÑng & nghÉ dưáng ch¥t .SÑ cao.

+ nhïng tiÇn nghi nÙi khu bên trong chu©n mñc 5 sao.

+ DiÇn tích t§m xanh m¡nh.

+ n±m trong khu dân cư hiÇn hïu.

+ nhiÁu tiÇn ích ngo¡i khu vñc.

+ Là mÙt Dòng s£n ph©m b¥t đÙng s£n đ¿n të tên tuÕi Sunshine Group.

+ bÝ b¿n bán hãp lý.

Như v­y đ§u tư dñ án Sunshine Diamond River vàng ch¯n s½ là quy¿t đËnh chánh xác mà Các chç đ§u tư giàu kho£n nghiÇm vàng r±ng s½ không thà bÏ qua.

Home | About Andy | Dental T-Shirts | National Board Help | Student Message Board | Scavenger Hunt | Nasty Calculus Photos  | Dental Songs & Videos