Tuesday, January 21, 2020
Cách bán hàng trong dự án Saigon Sports City quan 2 Nhat Pham

Cách bán hàng trong dự án Saigon Sports City quan 2 Nhat Pham

Thông tin dñ án Saigon Sports City qu­n 2

cùng dòng ch£y thË trưÝng BDS đÕ vÁ khu đông Tp. HCM, trong 3 năm trß đ¿n đây, khu đô thË Nam R¡ch Chi¿c đang sôi nÕi ĐÑi vÛi nhïng dñ án xa l¡ l§n lưãt hình ra, và mÙt trong đó chánh là dñ án Saigon Sports City, Dòng s£n ph©m vì t­p đoàn Keppel Land thñc hiÇn.

M·t b±ng quy ho¡ch dñ án Saigon Sports City qu­n 2 đưãc thñc hiÇn như th¿ nào? t¡o Nhïng h¡ng måc gì đang đưãc đ§u tư áp dång t¡i đây? vË trí dñ án ß đâu? là mÙt sÑ câu hÏi đang đưãc chú trÍng Sơ lưãc nhïng nh¥t.

Chia s» të Nh­t Ph¡m và Các cÙng sñ, tên tuÕi “thÕ đËa” t¡o m·t ß phía đông Tp. HÓ Chí Minh s½ l§n lưãt gi£i đáp Các viÇc này të dñ án Saigon Sports City đ¿n Quý khách hàng, hi vÍng đây s½ là nguÓn tài liÇu tham kh£o hïu nghi.

Thông tin quy ho¡ch căn hÙ Saigon Sports City

Saigon Sports City là dñ án đưãc áp dång VÛi quy mô rÙng 64ha, to¡ l¡c hơn m·t tiÁn đưÝng Song Hành thuÙc đËa ph­n phưÝng yên Phú, qu­n 2, thành phÑ bà Chí Minh. điÃm nh­n diÇn đËa th¿ dñ án qu­n 2 khá dÅ lúc hiÇn hïu trưÛc m·t tiÁn là c§u Mương kho£n, n±m trong qu§n thà quy ho¡ch m¡nh nh¥t khu Nam R¡ch Chi¿c.

Nhïng h¡ng måc quy ho¡ch t¡i khuôn viên nÙi khu bao gÓm căn hÙ, nhà phÑ, biÇt thñ, văn phòng thương m¡i – dËch vå cao c¥p, đưãc chia nên nhïng phân khu vñc khác nhau. thu hút đó chánh là Nhïng d¥u ¥n ß phân khu áp dång Các dñ án thà thao, t¡o ho¡t đÙng såc sôi và vô cùng s§m u¥t.

ch× qua Các m·t giáp căn hÙ Saigon Sports City t¡o thà m¥y, ß khu bên Đông đ¥y chính là m·t giáp VÛi khu thà thao, nhà t¡i, sân golf và khu đô thË Him Lam – Bình yên. phía Tây là m·t giáp VÛi khu thà dåc thà thao liên hãp Nam r¡ch Chi¿c ß khu B và khu C và khu vñc trung tâm thi đ¥u đa năng. Và cuÑi cùng là m·t giáp phía Nam t¡i tuy¿n đưÝng Song Hành, cao tÑc Long Thành – D§u Giây. M·t giáp còn đ¿n bưÛc vÁ dòng sông Nam R¡ch Chi¿c.

ĐÑi vÛi viÇc chéa đñng Các m·t giáp này, căn hÙ cao c¥p qu­n 2 ©n chéa khá các ưu điÃm vưãt trÙi, Tå hÙi đ§y đç Các tÑ ch¥t vưãng khí sinh tài, c­n lÙ, c­n thË l¡i c­n giang, có thà đem tÛi nhïng may m¯n cho gia chç khi lña chÍn ch× đây nh±m sÑng.

dñ án Saigon Sports City qu­n 2 đưãc áp dång VÛi 10 block cao t§ng, chéa đñng đÙ cao kho£ng 30 t§ng, hiÇn hïu là sñ l¯p khoa hÍc cça chëng 4.300 S£n ph©m ß khuôn mĩ nÙi khu VÛi m­t đÙ phát triÃn chÉ chi¿m chëng 25%.

Quy ho¡ch Các phân khu vñc dñ án Saigon Sports City

sñ linh ho¡t trong sÑ cách l¯p đ·t thà hiÇn ß 2 phân khu vñc chéc lñc, đó là:

Phân khu 1: diÇn tích 26ha là phân khu tÍa l¡c ß bên B¯c r¡ch Mương kinh. ch× đây đưãc đ§u tư quy ho¡ch chç y¿u là khu thà dåc thà thao, trung tâm hu¥n luyÇn và thi đ¥u mang tiêu chu©n quÑc t¿, trưÝng thà dåc năng khi¿u là chánh.

ĐiÃn hình có sân bóng, VÛi séc chéa l¯p đ·t cho chëng 10.000 điÃm ngÓi, 9 sân tennis chéa đưãc chëng 2.000 ch× ngÓi, và 2.000 nơi ngÓi dành khu hÓ bơi t¡o mái che, cñc kó quy mô, đ³ng c¥p và kinh ti¿t.

c¥u trúc đưãc sí dång đan xen VÛi khuôn viên cây xanh cùng vÛi khu công mĩ, gây môi trưÝng thông thoáng trong lành và thanh lÍc đëng khí thiên v­y, y¿u tÑ hoà nhiÇt đÙ Õn đËnh ß khuôn mĩ nÙi khu vñc dñ án. phía c¡nh đ¥y còn t¡o khu trưÝng hÍc và khu trung tâm kinh doanh cũng đưãc l¯p đ·t t¡i đây.

Ph§n diÇn tích còn đ¿n đưãc sí dång cho viÇc quy ho¡ch t¡i phân khu vñc sÑ 2, t¡o vË th¿ tÍa l¡c ß phía Nam R¡ch Mương chi. Đây chính là qu§n kh£ năng khu trung tâm kinh doanh và dËch vå khép kín. Các chung cư Saigon Sports City đưãc xây nhà y¿u ß đây, đà mang l¡i sñ g¯n k¿t giao thông thu­n lãi cũng như phåc vå ngay Các cơ sß v­t ch¥t sí dång cho cÙng đÓng cư dân.

h¥p d«n, thå phân chia 2 Nhat Pham & Cac cong su khu vñc s½ Làm cho b§u đëng khí đưãc Õn đËnh, cư dân không bË khi¿n phiÁn, Các v­n đÙng mĩ l¡i có 1 điÁu kiÇn vui v» cho viÇc t­p luyÇn và thi đ¥u.

bên c¡nh đ¥y, t¡i khu vñc Nam dñ án Saigon Sports City còn t¡o Nhïng khu vñc nh±m thñc hiÇn Nhïng tiÇn ích như: trung tâm hÙi nghË triÃn lãm, y t¿, văn hóa, đáp éng cho t§m 12.000 Quý khách. khu vñc khách s¡n cao c¥p, chung cư cho thuê, văn phòng thương m¡i, cung éng cho t§m 5.000 Khách hàng.

minh chéng rõ ràng b±ng Nhïng con sÑ chéng tÏ sñ quy ho¡ch t¡i dñ án qu­n 2 đưãc nhà đ§u tư Keppel Land đã r¥t suy xét và lên chi¿n lưãc cho dñ án mÙt cái tinh t¿ và kho£n ti¿t, gây điÁu kiÇn thu­n lãi cho c£ đÑi tác l«n Quý khách t¡o thà bao quan đưãc sñ hiÇn diÇn cça Các h¡ng måc đang đưãc quy ho¡ch ß đây, nhà đÙng chÍn cho mình Nhïng S£n ph©m thích hãp.

đà t¡o thêm Các thông tin liên thà vÁ chung cư Saigon Sports City, Quý khách hàng có kh£ năng tham kh£o thêm t¡i nhatpham.net vÁ Nhïng bài vi¿t nh­n xét và Nh­n xét vÁ dñ án qu­n 2 cũng như thË trưÝng khu đông thành phÑ HÓ Chí Minh, h× trã Khách hàng t¡o kh£ năng thu­n lãi tìm ki¿m mÙt điÃm an cư ho·c đ§u tư thích hãp.

Home | About Andy | Dental T-Shirts | National Board Help | Student Message Board | Scavenger Hunt | Nasty Calculus Photos  | Dental Songs & Videos