Saturday, January 25, 2020
Đến Nhat Pham sẽ biết được nhiều điều về dự án

Đến Nhat Pham sẽ biết được nhiều điều về dự án

Thông tin TÕng quan vÁ dñ án Feliz En Vista Qu­n 2

Feliz En Vista là dñ án xa l¡ cça t­p đoàn Capitaland xây l¡c hơn tråc đưÝng Đ·ng Văn CÑng, dñ án t¡o nên ti¿ng vang lÛn m¡nh ß khu vñc Th¡nh Mù Lãi. ©n chéa vË th¿ dÅ dàng cho v¥n đÁ g¯n k¿t giao thông, cùng đ¥y là chéa đñng m¡ng lưÛi tiÇn nghi khác biÇt, đ³ng c¥p cung c¥p đang là Các tÑ ch¥t t¡o thành bÝ b¿n trí cho chung cư Feliz En Vista. Bài vi¿t này hãy cùng Nh­t Ph¡m & Nhïng cÙng sñ TÕng quan kinh ti¿t vÁ dñ án căn hÙ Feliz En Vista nhé.

vË th¿ Feliz En Vista ß đâu?

tÍa l¡c ß vË trí đ¯c đËa trên đưÝng Đ·ng Văn Công, trung tâm khu vñc đô thË Th¡nh Mù Lãi. Đây đưãc xem là vË trí đ§y tiÁm năng lúc 4 m·t cça dñ án đÁu ti¿p xúc ĐÑi vÛi m·t tiÁn đưÝng.

ĐÑi vÛi lÇ nhiên 2 m·t ti¿p xúc ĐÑi vÛi 2 tuy¿n đưÝng lÛn là Trương Văn Bang và Đ³ng Văn Công là 2 tuy¿n đưÝng m¡nh t¡i khu vñc Th¡nh Mù Lãi Làm dân cư an cư t¡i chung cư Feliz En Vista Capitaland đưãc g¯n k¿t giao thông mÙt t§m thu­n lãi nh¥t. t§m trung tâm Qu­n mÙt chëng 10 phút đi, t§m c§u Phú h£o kho£ng 10 phút, cao tÑc TP. bà Chí Minh - Long Thành - D§u Giây chëng 3 phút. thu hút liÁn kÁ khu đô thË Thç Thiêm (trung tâm hành chính mÛi cça thành phÑ) chÉ m¥t t§m 7 phút.

thi¿t k¿ dñ án Feliz En Vista Qu­n 2

Feliz En Vista là căn hÙ chung cư đưãc k¿t c¥u theo phong cách cao c¥p Châu u, VÛi lãi th¿ là căn hÙ chung cư n±m ven sông Sài Gòn. Feliz En Vista đưãc thi¿t k¿ theo phong cách mß đà đem đ¿n môi trưÝng an cư khoáng đ¡t cùng t§m nhìn hoàn mù cho t¥t c£ căn hÙ chung cư.

dñ án đưãc quy ho¡ch ĐÑi vÛi Nhïng căn hÙ cao c¥p, dulex, dulex t¡o sân vưÝn, Penhouse, mÍi đÁu đưãc c¥u trúc sang trÍng và tân ti¿n. Đưãc chç đ§u tư bàn giao và đÓng bÙ đưãc trang bË vì Nhïng tên tuÕi nÕi ti¿ng b­c nh¥t nhiên giÛi, sµn sàng dÍn vào t¡i ho·cj cho thuê gÓm có: tç nh±m giày, tç qu§n áo, b¿p và máy hút båi, vòi nưÛc và ch­u ría, thi¿t bË vÇ sinh, máy tÑ ch¥t hòa, khóa cía sáng suÑt,...

cùng đó là thå góp m·t cça hơn 100 tiÇn ích nÙi khu vñc, trong đó có r¥t nhiÁu tiÇn ích, dËch vå l§n Чu tiên t¡o m·t t¡i ViÇt Nam. k¿t thích hãp ĐÑi vÛi môi trưÝng non đưãc nhà đ§u tư phát triÃn theo phong cách sinh sÑng xanh. Feliz En Vista là càng trong sÑ Nhïng dñ án đưãc c¥p chéng nh­n "tiêu chu©n ch¯c vÁ thi¿t k¿ xanh".

tiÇn ích chung cư Feliz En Vista

Là dñ án cao c¥p đưãc nhà đ§u tư Capitaland đ§u tư lÛn vÁ hÇ thÑng tiÇn nghi, đóng góp nâng cao trË giá cça dñ án Feliz En Vista lên mÙt t§ng cao mÛi ĐÑi vÛi chu×i tiÇn ích phong phú, đ³ng c¥p ĐÑi vÛi nhiÁu tiÇn nghi sáng giá l§n đ§u t¡o m·t ß ViÇt Nam.

Bãi biÃn nhân t¡o cùng khu vui chơi thçy cũng là cơ sß v­t ch¥t gây nên nét đ·c s¯c cho Feliz En Vista Qu­n 2, mang tÛi cho ninh thà ngưÝi dân không khí biÃn ngay t¡i chánh khuôn mĩ dñ án VÛi làn nưÛc trong xanh, bãi cát tr¯ng k¿t phù hãp VÛi m¡ng lưÛi cây xanh đem đ¿n cho cư dân Các giây phút nghÉ dưáng hoàn h£o ngay ß chính căn hÙ cça mình.

SuÑi nưÛc hút quanh 5, đây cũng là mÙt tiÇn nghi NÕi trÙi mà ít dñ án gì cùng vÛi ph§n khúc nh­n đưãc.

Là càng dñ án đưãc thi¿t k¿ theo phong cách resort 5 sao cao c¥p quÑc tiÅn VÛi bà bơi nưÛc ngÍt và mÙt bà bơi nưÛc m·n, đưÝng trưãt nưÛc m¡o hiÃm, bà gi£i trí ngoài trÝi, Ñc đ£o thư gián, công mĩ cây xanh,...

dñ án cũng cung c¥p mÙt sÑ tiÇn ích gi£i trí cho ngưÝi dân như r¡p chi¿u phim, đưÝng bÙ hành chân mây, công mĩ cây xanh, phòng Gym, trung tâm spa,...

Đây là dñ án đưãc Nh­t Ph¡m đánh giáo cao vÁ c£ vË trí, thi¿t k¿, lý thú là hÇ thÑng tiÇn nghi đ³ng c¥p mang l¡i mÙt ch× lý tưßng nh±m an cư và nghÉ du an Capitaland Nhat Pham ngơi giïa thành phÑ. trên nhiên nïa, nhà đ§u tư Capitaland còn mang đ¿n cho cư dân Các tr£i nghiÇm đÝi sinh sÑng ĐÑi vÛi Các chu©n sinh sÑng hoàn h£o ß dñ án Feliz En Vista.

chç đ§u tư Feliz En Vista là đơn vË nào?

Đưãc bi¿t chç đ§u tư dñ án Feliz En Vista Qu­n 2 là t­p đoàn Capitaland, đây là càng t­p đoàn BDS m¡nh và uy tín tÛi të Singapore.

ß ViÇt Nam, Capitaland đưãc bi¿t tÛi là chç BDS lÛn VÛi các dñ án ĐÑi vÛi ch¥t SÑ lưãng vưãt trÙi, mang l¡i hàng ngàn mái ¥m cho cư dân. Đông nay Capitaland cũng cam k¿t s½ đ§u tư lâu dài t¡i thË trưÝng b¥t đÙng s£n ViÇt Nam.

T­p đoàn Capitaland Vietnam hiÇn đã có m·t ß 7 tÉnh ra lÛn m¡nh cça ViÇt Nam như TP. HCM, H£i Phòng, H¡ Long, Đà Nµng, Bình Dương và Nha Trang đ§u tư trong lĩnh vñc căn hÙ chç t¡i và chung cư dËch vå.

t¡o kh£ năng m¥y Capitaland đã góp ph§n bi¿n đÕi diÇn m¡o mÛi cça các khu vñc đô thË, thành phÑ m¡nh ß viÇt Nam qua Nhïng dñ án lÛn và vinh dñ nh­n đưãc thå tín nhiÇm cça Quý khách hàng cũng như vinh dñ có đưãc Nhïng gi£i thưßng m¡nh như TOP 100 t­p đoàn bÁn vïng nh¥t toàn c§u trên nhiên giÛi, gi£i thưßng qu£n trË doanh nghiÇp tài chính nhiên giÛi 2019,...

hơn đây là Các thông tin đưãc Nh­t Ph¡m tÕng thích hãp và gíi đ¿n Quý khách, hy vÍng Nhïng thông tin mà nhatpham cung c¥p s½ bÕ Ã­ch VÛi Khách hàng. Quý khách muÑn bi¿t thêm các thông tin có thà theo dõi ß trang nhatpham.net ho·c liên hÇ trñc ti¿p cho Nh­t Ph¡m nh±m đưãc tư v¥n chi ti¿t hơn.

Home | About Andy | Dental T-Shirts | National Board Help | Student Message Board | Scavenger Hunt | Nasty Calculus Photos  | Dental Songs & Videos