Saturday, February 29, 2020
Không thể dành thời gian cho SaleReal khi đi tìm dự án

Không thể dành thời gian cho SaleReal khi đi tìm dự án

GiÛi thiÇu vÁ dñ án Ascent Garden Home

Ascent Garden Home là dñ án căn hÙ chung cư t¡i đưÝng B¿n Nghé, qu­n 7, n±m t¡i mÛi c£ng Tân Thu­n. dñ án đưãc đ§u tư vì công ty BDS Ti¿n PhưÛc và mÙt công BDS Sanyo Homes Nh­t B£n.

Thông tin TÕng quát dñ án Ascent Garden Home Ti¿n Phát

Ascent Garden Home có quy mô 1ha ĐÑi vÛi 2 block, m×i block cao 29 t§ng, trong sÑ đó t¡o 3 t§ng đ­u xe, 2 t§ng làm khu vñc kinh doanh. tiÇn ích dñ án có hÓ bơi, t¡o khu vui chơi tr» em, công viên, thư viÇn…

ascent garden home quan 7

Theo SaleReal Vài nét, t­p đoàn Ti¿n Phát là nên mĩ trñc thuÙc cça tÕ công ty phát triÃn Hoà Bình. Ti¿n Phát thưÝng thích hãp tác ĐÑi vÛi Nhïng công ty b¥t đÙng s£n Nh­t B£n đà đ§u tư dñ án. Ascent Garden Home đưãc xây ĐÑi vÛi sñ thích hãp tác cça công ty Sanyo Homes Nh­t B£n.

nhà đ§u tư chung cư Ascent Garden Home là Ti¿n Phát, càng nên mĩ cça phéc công ty phát triÃn Hòa Bình. Ti¿n Phát đã cho Quý khách m¥y thà cça mình qua Các dñ án như The Ascent t¡i qu­n 2 (mÙt dñ án bàn giao trưÛc thÝi h¡n cam k¿t), dñ án Ascent Cityview t¡i qu­n 4, dñ án Ascent Lakeside ß đưÝng NguyÅn Văn Linh, qu­n 7, dñ án Ascent Riverside t¡i qu­n 4, dñ án Ascent Plaza qu­n Bình Th¡nh.

Ngoài ra Ti¿n Phát còn đ§u tư Các dñ án khác là: Riva Park, Grand Riverside, Soho Premier, The Penta (Bình Th¡nh), Soho Riverview.

uy tín cça Ti¿n Phát còn đưãc kh£ năng hiÇn qua Nhïng gi£i thưßng đưãc trao cho công ty, ví då là gi£i “dñ án BDS tÑt nh¥t ViÇt Nam năm 2016”, dñ án The Ascent Thao Dien đưãc trao gi£i “công trình sí dång tài nguyên hiÇu qu£â€.

dñ án Ascent Garden Home đưãc c¥u trúc và xây hoàn toàn do Hòa Bình, công ty m¹ cça Ti¿n Phát. ĐÑi vÛi Hòa Bình thì Quý khách có thà an tâm do Hòa Bình là công ty phát triÃn m¡nh, đã thi công nhïng dñ án lÛn như: Tòa nhà Keangnam, tòa nhà VietinBank, tòa chç Desa… Ngoài sàn ViÇt Nam, Hòa Bình còn tham gia phát triÃn t¡i nưÛc ngoài như Malaysia.

ascent garden home

Theo TÕng quan cça SaleReal, dñ án đã ra m¯t thË trưÝng nhưng v«n chưa chào bán. BuÕi lÅ ra m¯t diÅn ra t¡i nhà hàng The Adora, đưÝng NguyÅn KiÇm, qu­n Gò V¥p vào ngày 24/11/2018.

dñ án Ascent Garden Home Qu­n 7 nÕi ti¿ng vì bßi trưÛc đ¥y chç đ§u tư Ti¿n Phát đã thñc hiÇn các dñ án căn hÙ chung cư thuÙc dòng The Ascent, ví då là The Ascent Thao Dien, Ascent Plaza (qu­n Bình Th¡nh). Các dñ án đ¥y đÁu t¡o ch¥t Lưãng tÑt, Quý khách hài lòng.

dñ án t¡o k¿t c¥u giÑng ĐÑi vÛi ki¿n trúc Nh­t b£n. Quy mô dñ án là 1ha nhưng chÉ có 540 căn hÙ. M­t đÙ xây dñng th¥p. dân cư t¡i đây có thå an tĩnh và ít tÕng t¡p trên so ĐÑi vÛi Nhïng dñ án t¡o quy mô lÛn m¡nh.

Ch¥t .SÑ cça dñ án cũng tÑt hơn dña t¡o sñ tham gia phát triÃn cça công ty xây dñng Hòa Bình. HiÇn t¡i Hòa Bình đã t¡o công nghÇ phát triÃn tân ti¿n, đó là công nghÇ xây dñng “Gang Form” cho phép xây mau trên mà an ninh hơn.

đËa th¿ dñ án Ascent Garden Home Ti¿n PhưÛc

Như t¡o TÕng quan t¡i ph§n hơn, đËa th¿ dñ án Ascent Garden Home tÍa l¡c ß đưÝng B¿n Nghé, phưÝng Tân Thu­n Đông, Qu­n 7. dñ án tÍa l¡c t¡i g§n Phú h£o Hưng, trung tâm ra phÑ, sông Sài Gòn.

sau này c§u Thç Thiêm 4 khi¿n xong thì të dñ án đi qua Thç Thiêm mau hơn so VÛi hiÇn t¡i. Thç Thiêm sau này là trung tâm tài chánh, thương m¡i lÛn nh¥t ViÇt Nam. ĐÑi vÛi đËa th¿ như nhiên thì bÝ b¿n bán căn hÙ chung cư Ascent Garden Home trong sÑ th¥y năm l¡i s½ tăng lên.

ascent garden home q7

C§u Thç Thiêm 4 danh l½ đã đưãc khßi công vào 5 2018, nhưng çy ban nhân dân ra phÑ hÓ Chí Minh an c§u thanh tra tÛi chi¿n lưãc cho ra dñ án bË t¡m hoãn cho tÛi 5 2019. Dñ sáng là cuÑi 5 2019, đ§u 5 2020 dñ án s½ khßi công. tÕng sÑ vÑn đ§u tư là năm.400 t÷ đÓng.

đËa th¿ dñ án Ascent Garden Home n±m ß mÛi khu đô thË Phú mù Hưng cho ra đưãc cư dân t¡o thà sí dång nhiÁu cơ sß v­t ch¥t. NÙi khu vñc dñ án t¡o nhïng tiÇn nghi nhưng t¡o nhïng thé c§n thành bên ngoài.

HiÇn ß, đà đi të Ascent Garden Home l¡i qu­n 1 nên m¥t nhiÁu nay gian m·c dù quãng đưÝng đëng xa, nguyên do là đưÝng NguyÅn t¥t nên nÕi ti¿ng là tuy¿n đưÝng k¹t xe. t¡o khi c§n m¥t 30 phút nh±m di chuyÃn đưãc 1km.

dñ án chào rÙng đưÝng NguyÅn thiÇn nên lên 45 mét đã đưãc trình lên nhưng chưa xét duyÇt do vưÛng m¯c vÁ vÑn đ§u tư. có thà dñ án s½ b¯t đ§u đưãc thñc hiÇn trong 1-2 năm tÛi.

ascent garden home

Tuy không có nhïng £nh Ascent Garden Home Quan 7 SaleReal hưßng như c§u Thç Thiêm 4 và chào rÙng đưÝng NguyÅn thiÇn nên nhưng dñ án c§u Thç Thiêm 3 cũng t¡o tác đÙng không ít l¡i căn hÙ Ascent Garden Home.

nói cùng chung, vË th¿ dñ án Ascent Garden Home Qu­n 7 là t¡o các kh£ năng. vì nhiên Quý khách nên xem xét chÍn khi t¡o ý đËnh đ§u tư căn hÙ qu­n 7.

nh±m bi¿t thông tin chi ti¿t vÁ dñ án, Quý khách hàng vui lòng liên hÇ công ty BDS SaleReal – càng công ty chuyên phân phÑi BDS t¡i khu vñc Đông và khu Nam.

Home | About Andy | Dental T-Shirts | National Board Help | Student Message Board | Scavenger Hunt | Nasty Calculus Photos  | Dental Songs & Videos