Tuesday, May 26, 2020
FLC Eco Charm PiRealtor 11 điều cần tìm hiểu

FLC Eco Charm PiRealtor 11 điều cần tìm hiểu

hÇ thÑng tiÇn nghi dñ án Eco Charm Đà Nµng đưãc thi¿t k¿ như th¿ nào?

sau khi th¯ng lãi ĐÑi vÛi hàng lo¡t Nhïng Dòng s£n ph©m BDS t¡i tÉnh Thanh Hoá và Bình ĐËnh, l¡ đây, t­p đoàn FLC vëa xa l¡ cho ra m¯t dñ án FLC Eco Charm Đà Nµng VÛi quy mô quy ho¡ch mÛi 60ha. dñ án đang có đưãc sñ chú ý të phía Khách hàng VÛi mÙt m¡ng lưÛi tiÇn ích đ§y NÕi trÙi.

k¿t c¥u cơ sß v­t ch¥t dñ án Eco Charm gÓm Nhïng gì? M­t đÙ diÇn tích bÑ trí Các h¡ng måc t¡i dñ án nên sao? đËa th¿ biÇt thñ Eco Charm t¡i đâu? là Các viÇc të dñ án l¡ cça t­p đoàn FLC đang đưãc Nhïng Khách hàng quan tâm Khái quát các nh¥t.

ĐÑi vÛi bài vi¿t đưãc chia s» të Các chuyên gia PiRealtor ß đây, chúng tôi s½ Đánh giá Các viÇc xoay quanh Các thi¿t k¿ cơ sß v­t ch¥t có ß dñ án Eco Charm Đà Nµng, hi vÍng đây s½ là nguÓn tài liÇu tham kh£o hïu nghi Làm Quý khách hàng t¡o thà tìm ki¿m và lña chÍn cho mình mÙt nơi sinh sÑng nghÉ dưáng phù hãp.

k¿t c¥u hÇ thÑng cơ sß v­t ch¥t t¡i dñ án FLC Eco Charm

VÛi quy mô quy ho¡ch g§n 60ha, dñ án Eco Charm Đà Nµng đưãc chç đ§u tư sí dång chëng 67% tÕng diÇn tích nh±m k¿t c¥u môi trưÝng sinh sÑng và Các cơ sß v­t ch¥t đáp éng cho cuÙc sÑng cça cÙng đÓng cư dân và du khách.

trong sÑ đó, c¥u trúc Các cơ sß v­t ch¥t đưãc bÑ trí như sau: 5.2ha dành Nhïng k¿t c¥u Nhïng h¡ng måc kinh doanh, 18,6ha đưãc sí dång cho viÇc k¿t c¥u cơ sß v­t ch¥t công cÙng, và 13,9ha là diÇn tích nh±m l¯p đ·t H¡ t§ng giao thông nÙi khu vñc.

hÇ thÑng tiÇn nghi t¡i nhà phÑ Eco Charm đưãc ưu tiên xây đem đ­m phong cách tñ nhiên cây non thoáng mát trong sÑ lành. dña vË th¿ dÅ dàng, to¡ l¡c ngay vùng biÃn hoang sơ lưu giï đ§y trË giá và nguÓn tài nguyên thiên th¿ đa d¡ng, đây chánh là ưu th¿ đ·c biÇt trÍng điÃm cça chç đ§u tư trong sÑ v¥n đÁ c¥u trúc Các cơ sß v­t ch¥t ß dñ án FLC Đà Nµng.

BiÃu tưãng cça Các cơ sß v­t ch¥t ß đây đó chánh là khu sân Golf đưãc thi¿t k¿ mang đ³ng c¥p quÑc t¿ đưãc phç non bßi Nhïng th£m cÏ tươi mát, là điÃm thư thái hoàn h£o dành Các quý ông và b¡n bè.

Eco Charm Đà Nµng thu­n lãi trong viÇc khai thác tiÁm lñc du lËch biÃn dña vË trí đ¯c đËa t§m bÝ biÃn 200m, kÁ c¡nh bãi t¯m Sơn Thçy, an Bàng, đÁu là Các bãi biÃn nÕi ti¿ng nơi đây đưãc ưa thích.

Đan xen vô Các cơ sß v­t ch¥t tñ nhiên đó chánh là Nhïng thi¿t k¿ m·t nưÛc NÕi trÙi có công viên sinh thái, công viên văn hoá chăm l§n Чu tiên có m·t t¡i ViÇt Nam đưãc áp dång VÛi diÇn tích rÙng 2.4 ha.

KÁ c¡nh đ¥y còn có khu BBQ ngoài trÝi, con đưÝng điêu kh¯c ngoài trÝi, đưÝng hoa phưãng, đÁu là Các tiÇn ích tràn đ§y điÁu kiÇn tñ v­y hiÇn hïu, mà Khách hàng t¡o kh£ năng tha hÓ tr£i nghiÇm.

t¥t th¿ không thà thi¿u t¡i khu vñc đô thË s§m u¥t này đ¥y chánh là c¥u trúc ß khu trung tâm kinh doanh, Shophouse, siêu thË, cùng Các bÙ môn vui dat nen Eco Charm PiRealtor chơi gi£i trí chu©n mñc 5 sao mang tÛi sñ đa d¡ng trong Các hình théc tiÇn ích, t¡o thà đáp éng ngay nhu c§u cça Khách hàng.

Clubhouse hiÇn đ¡i cao c¥p ĐÑi vÛi khu tiÇc ngoài trÝi, khu vñc thà dåc phéc phù hãp, bà bơi, Kid Zone ch× vui chơi gi£i trí dành cho tr» em giàu ch¥t nhân văn cho Các ngưÝi dân nhí, mái hãp chç hàng, m¡ng lưÛi cía hàng ©m thñc, quán cà phê, hÓ chèo thuyÁn Kayak,… cũng là Các tiÇn nghi đưãc chú trÍng nh¥n m¡nh thñc hiÇn t¡i khuôn viên nÙi khu mà Quý khách có kh£ năng thëa hưßng ngay ß khuôn viên nÙi khu dñ án.

Đôi nét vÁ đËa th¿ dñ án Eco Charm Đà Nµng

sau Nhïng chia s» vÁ cơ sß v­t ch¥t Shophouse Eco Charm, Quý khách hàng t¡o kh£ năng tham kh£o thêm Nhïng đ·c điÃm vË trí mà dñ án FLC Eco Charm đang chéa đñng.

Cå thÃ, dñ án có vË th¿ to¡ l¡c ngay cía sông Cu Đê thuÙc qu­n Liên ChiÃu, thành phÑ Đà Nµng. ch× đây chánh là điÃm liên k¿t vùng trÍng điÃm khi có thå hiÇn hïu cça 4 tuy¿n đưÝng giao thông huy¿t m¡ch, bao gÓm: Hành lang tài chính Đông Tây, QuÑc lÙ 1A, đưÝng NguyÅn T¥t Thành và cao tÑc Liên ChiÃu - Dung Qu¥t.

sß hïu vË th¿ lưng giáp núi, m·t bưÛc biÃn và dÓi dào nguÓn tài nguyên thiên v­y, đËa th¿ dñ án đưãc thëa hưßng c£ vÁ Các trË giá an cư l«n kh£ năng phát triÃn. VÛi sñ linh ho¡t cça nhiÁu tuy¿n đưÝng, viÇc áp dång liên k¿t khu vñc và g¯n k¿t giao thông đưãc diÅn nên vô cùng thu­n tiÇn.

ChÉ ĐÑi vÛi 5-25 phút di chuyÃn, Quý khách t¡o kh£ năng ti¿p c­n khu sân bay Đà Nµng, ga Đà Nµng, trung tâm hành chính, bÇnh viÇn ung bưÛu, b¿n xe thành phÑ, khu vñc công nghÇ thông tin, khu đô thË Tây B¯c, và hàng lo¡t Nhïng khu vñc resort, bãi biÃn đÉnh nhà hàng, Nhïng mô hình vui chơi nghÉ dưáng hiÇn hïu.

hơn đây là mÙt sÑ thông tin vÁ dñ án FLC Eco Charm Đà Nµng đưãc tÕ hãp të Các chuyên gia PiRealtor Team. Nhïng Quý khách hàng đang t¡o thå quan tâm tÛi dñ án xa l¡ này t¡o kh£ năng tham kh£o thêm Nhïng nÙi dung bài vi¿t khác đưãc chúng tôi c­p nh­t thưÝng xuyên t¡i đây ho·c liên hÇ trñc ti¿p đà đưãc h× trã t­n tình.

Home | About Andy | Dental T-Shirts | National Board Help | Student Message Board | Scavenger Hunt | Nasty Calculus Photos  | Dental Songs & Videos