Wednesday, July 17, 2019
ra mắt chung cu Halong Marina VNREP, có gì đặc biệt

ra mắt chung cu Halong Marina VNREP, có gì đặc biệt

cách k¿t c¥u t¡i dñ án Halong Marina

Đưãc đ§u tư và xây dñng vì t­p đoàn BIM Group Qu£ng toàn – thương hiÇu nÕi ti¿ng hàng đ§u ß Nhïng sàn b¥t đÙng s£n du lËch nghÉ ngơi trong nưÛc và quÑc tiÅn, dñ án Halong Marina là 1 trong sÑ 2 siêu ph©m t¡o quy mô nh¥t đưãc đơn vË này áp dång VÛi vË th¿ đ·t ngay trung tâm Bãi Cháy và Đ£o Tu§n Châu.

dñ án Halong Marina có thi¿t k¿ đ·c biÇt ¥n tưãng, đưãc Khách hàng không khÏi tr§m trÓ vì Nhïng nét đÙc đáo ß đây mà chç đ§u tư cùng vÛi đÑi tác áp dång.

k¿t c¥u t¡i nhà phÑ Halong Marina đưãc áp dång nên sao? có Nhïng h¡ng måc NÕi b­t gì đang đưãc đ§u tư xây t¡i dñ án? đó là Các v¥n đÁ s½ đưãc Nhïng chuyên gia VnRep Team l§n lưãt thñc hiÇn ß Nhïng ý tưßng dưÛi đây.Quý khách đang có thå quan tâm vÁ viÇc đ§u tư hay Đôi nét Nhïng thông tin vÁ dñ án Halong Marina không nên bÏ qua bài vi¿t này cça chúng tôi.

halong marina

k¿t c¥u t¡i Halong Marina BIM Group

Đưãc l¥y chç đÁ të viÇc xây dñng 1 khu đô thË như thành phÑ Sydney thu nhÏ, đ§y xa hoa, tráng lÇ, Halong Marina đưãc t­p đoàn BIM Group triÃn khai phát triÃn ĐÑi vÛi 5 khu vñc chéc lñc, thñc hiÇn trên quù đ¥t rÙng 287ha.

TrưÛc tiên đ¥y chính là bán đ£o mÙt, đưãc áp dång ngay cía ngõ Halong Marina, ĐÑi vÛi m·t giáp bên B¯c chính là đưÝng Hùng Th¯ng. t¡i đây, nhà đ§u tư dành nh±m l¯p khu vñc kinh doanh dËch vå, và Các h¡ng måc căn hÙ cao t§ng.

khu bán đ£o thé 2 đưãc t­p trung thñc hiÇn Nhïng mô hình tiÇn nghi, đáp éng cho đòi hÏi gi£i trí cça du khách, hiÇn hïu gÓm: b¿n du thuyÁn, Các trò chơi vui chơi gi£i trí thà thao biÃn, Các lÑi đi bÙ, khu dËch vå cÙng đÓng thương m¡i và khách s¡n 6 sao đưãc thi¿t k¿ đ·c biÇt Vưãt b­c và cao c¥p.

t¡i khu bán đ£o thé 3 biÇt thñ Halong Marina, chç đ§u tư c¥u trúc 1 hÇ thÑng khách s¡n đ³ng c¥p cùng vÛi Các khu vñc Resort. ß đây còn có Nhïng khu Spa khi¿n đÉnh chăm sóc séc khÏe, thư giãn, khu vñc thà dåc thà thao, hÓ bơi thư giãn và nhiÁu mô hình dËch vå kinh doanh h×n thích hãp.

biet thu halong marina

khu 4 chánh là khu biÇt thñ biÃn VÛi view trñc ti¿p, kèm theo chánh là khu tái đËnh cư đưãc l¯p khoa hÍc, hiÇn đ¡i và đ³ng c¥p.

Và cuÑi cùng, t¡i phân khu chéc lñc sÑ 5 cça khu vñc đô thË Halong Marina đ¥y chánh là thå hiÇn hïu cça khu vñc: Tr¡m xăng, khu sía chïa, làng gi£i trí, nghÉ ngơi thư giãn, và cũng là trung tâm cça Các ho¡t đÙng kinh t¿ dñ án Halong Marina.

thi¿t k¿ Nhïng h¡ng måc t¡i khu vñc đô thË Halong Marina

Ngoài Nhïng thông tin chia s» vÁ v¥n đÁ triÃn khai Nhïng h¡ng måc c¥u trúc, nhà y¿u t¡i Nhïng phân khu chéc lñc, ß chç đÁ này, chúng tôi s½ chia s» thêm l¡i Khách hàng Các h¡ng måc k¿t c¥u đưãc chÍn kù lưáng t¡i dñ án Halong Marina.

đi sâu vào k¿t c¥u ß dñ án Halong Marina đó chánh là m×i h¡ng måc H¡ t§ng đưãc nhà đ§u tư bÏ ra bao nhiêu tâm huy¿t nh±m thñc hiÇn. mÙt trong sÑ đ¥y chính là khu chung cư h¡ng sang ß Marina.

m¡ng lưÛi căn hÙ chung cư cça căn hÙ chung cư Halong Marina đưãc k¿t c¥u theo cách tiên ti¿n, có sñ bÑ trí phù hãp lý khoa hÍc khi t¡o thå k¿t hãp hài hòa ĐÑi vÛi Các tiÇn nghi të thiên nhiên. t¡i đây, đëng chÉ t¡o sñ bÑ trí đ§y đç Các mô hình tiÇn ích mà ph§n lÛn m¡nh, nhà phÑ Halong Marina đÁu t¡o t§m view VËnh, chéa đñng b§u không khí mát lành tñ th¿, và kh£ năng đón gió, ánh sáng đÁu khá tÑt.

halong marina bim group

thi¿t k¿ t¡i hình théc này, Halong Marina BIM Group có căn ba phòng ngç, Nhïng chung cư thông t§ng Penthouse sß hïu nhïng tiÇn nghi vưãt trÙi, đem l¡i nhiÁu sñ tr£i nghiÇm thú vË cho du khách.

VÁ c¥u trúc ß khu nhà phÑ liên k¿ và nhà phÑ kinh doanh, ĐÑi vÛi diÇn tích l¯p trung bình kho£ng 100m2, là ch× t¡o kh£ năng linh ho¡t sí dång đáp éng cho Các måc đích thương m¡i thương m¡i, to¡ l¡c ngay vË th¿ trung tâm, đây là môi trưÝng khá tÑt cho gia chç n¿u có ý đËnh đ§u tư.

villa Halong Marina có sñ k¿t hãp hoàn h£o giïa không gian tiÇn nghi sang trÍng, tân ti¿n và vô cùng đ³ng c¥p.BiÇt thñ song l­p đưãc nhà đ§u tư thi¿t l­p VÛi thi¿t k¿ ba phòng ngç siêu rÙng.

lý thú t¡i đây đó chính là c¥u trúc cÙng thêm cça Các tÑ ch¥t tñ th¿, đ¥y là t§m sân vưÝn thơ mÙng mà chç đ§u tư sí dång đ¿n 8.00-1.000m2 ưu tiên sí dång cho Các h¡ng måc này. tëng biÇt thñ đÁu đưãc trang bË bà bơi cá nhân Giúp du khách t¡o thà thu­n tiÇn sí dång.

halong marina

bên c¡nh Nhïng h¡ng måc nhà t¡i thu hút, thì dñ án Halong Marina còn t¡o thå l¯p khoa hÍc VÛi Nhïng phân khu thương Ha long Marina VNREP m¡i, dËch vå ĐÑi vÛi hÇ thÑng văn phòng đ³ng c¥p, khách s¡n chu©n mñc ch¥t SÑ lưãng 6 sao, thích hãp cho viÇc cho đ§u tư cho thuê nhÝ giá trË sinh lãi r¥t tÑi ưu.

t¡o kh£ năng kÃ, không chÉ đưãc quy ho¡ch bài b£n và kù lưáng, Các k¿t c¥u cơ sß v­t ch¥t nhà phÑ Halong Marina còn cñc kó chÉnh chu và điÃm nh¥n. Quý khách hàng đang có sñ chú trÍng l¡i căn hÙ Halong Marina có kh£ năng tham kh£o thêm Các bài vi¿t khác cça VnRep ß đây.

Home | About Andy | Dental T-Shirts | National Board Help | Student Message Board | Scavenger Hunt | Nasty Calculus Photos  | Dental Songs & Videos