Monday, January 20, 2020
Về dungquoc , bạn suy nghĩ điều gì?

Về dungquoc , bạn suy nghĩ điều gì?

nh­n đËnh đËa th¿ dñ án Can ho Sunshine Venicia dungquoc Sunshine Venicia Qu­n 2

Sunshine Venicia Qu­n 2 đưãc giÛi chuyên giá đánh giá là s½ trß ra dñ án căn hÙ cao c¥p h¡ng sang ti¿p theo đưãc chào bán t¡i thË trưÝng BDS qu­n 2, cå kh£ năng là khu vñc đô thË l¡ Thç Thiêm. Theo thông tin mà QuÑc Dũng Blog c­p nh­t đưãc të chç đ§u tư thì dñ án này ocfn t¡o thà đưãc mß bán trưÛc c£ dñ án đã triÃn khai trưÛc đó trong cùng khu vñc - Riverfront Residences và nay gian chào bán dñ ki¿n vào quý 3 năm 2019.

Đưãc phát triÃn do chç đ§u tư lÛn và uy tín vÁ b¥t đÙng s£n thành không chÉ chç đ§u tư mà ngay c£ Các Quý khách có đòi hÏi mua đà t¡i lâu dài cũng thú vË quan tâm tÛi vË trí cça căn hÙ Sunshine Venicia qu­n 2. vì v­y, bài vi¿t sau đây, QuÑc Dũng Blog s½ chia s» đ¿n Quý khách hàng Nhïng thông tin trÍng điÃm có liên quan tÛi vË th¿ cça dñ án l¡ t¡i Thç Thiêm này, hi vÍng s½ đem đ¿n Nhïng thông tin hïu nghi nh¥t dành cho quý vË.

vË trí cça dñ án Sunshine Thç Thiêm ß đâu?

sunshine venicia

Theo thông tin mà QuÑc Dũng Blog c­p nh­t đưãc thì căn hÙ Sunshine Thç Thiêm có vË trí n±m t¡i Lô đ¥t sÑ 2-8, khu đô thË Thç Thiêm, qu­n 2, TP HCM. Như Quý khách hàng cũng đÁu bi¿t, Thç Thiêm là mÙt khu đô thË l¡ cça qu­n 2 nh¯c khác biÇt và là trung tâm hành chính mÛi cça TP HCM nói chung, đ³ng c¥p cça khu đô thË này sánh ngang ĐÑi vÛi cao c¥p cça Nhïng khu vñc đô thË khác trong khu.

Thç Thiêm vÑn đưãc sí dång VÛi chéc năng chánh là bÕ sung thêm Các dñ án chéc lñc cao c¥p nh¥t mà khu vñc qu­n mÙt hiÇn chưa t¡o. Và như v­y, Sunshine Venicia qu­n 2 trß ra chung cư chéa đñng vË th¿ đ·c biÇt, là “ trung tâm cça trung tâm mÛi”.

Lô đ¥t sÑ 2-8, khu đô thË Thç Thiêm, qu­n 2, TP HCM thuÙc m·t tiÁn cça Đ¡i lÙ Vòng Cung, ngay c¡nh h§m Thç Thiêm. bßi th¿, Sunshine Venicia n±m ngay hàng lo¡t siêu ph©m cao c¥p cça qu­n 2 như: Empire City (Keppel Land), Eco Smart City (Lotte), Sala Đ¡i Quang Minh, The Metropole, Thç Thiêm Xi, The Riverin,...

QuÑc Dũng Blog nh­n xét Các điÃm Vưãt b­c vÁ vË trí cça chung cư Sunshine Qu­n 2

du an sunshine venicia quan 2

Theo đánh giá cça Các chuyên gia b¥t đÙng s£n cũng như nh­n đËnh chung cça QuÑc Dũng Blog thì Sunshine Venicia chéa đñng vË th¿ VÛi các nơi NÕi trÙi như:

- Thé nh¥t, vË th¿ thuÙc trung tâm cça t¥t c£ thå k¿t nÑi

lúc trß thành cư dân cça chung cư Sunshine Venicia Qu­n 2, quý cư dân s½ đơn gi£n và nhanh chóng di chuyÃn l¡i mÙt sÑ nơi khác nhau như:

+ Qu­n 1: di chuyÃn qua h§m Thç Thiêm ho·c qua c§u Thç Thiêm 1, c§u Thç Thiêm 2 chÉ kho£ng të 3-5 phút.

+ đi đ¿n khu đô thË C£ng Khánh HÙi ( qu­n 4): chÉ m¥t 3 phút thông qua h§m Thç Thiêm.

+ đ¿n qu­n Bình Th¡nh: chÉ m¥t chëng 5 phút thông qua c§u Thç Thiêm 1.

+ Ti¿p c­n qu­n 7: r¥t tiÇn nghi và nhanh chóng khi qua h§m Thç Thiêm- NguyÅn t¥t nên. vÁ sau s½ có thêm tuy¿n đưÝng c§u Thç Thiêm 4 - đưÝng NguyÅn Văn Linh.

+ di chuyÃn đ¿n Nhïng tiÇn nghi đ³ng c¥p, trung tâm thương m¡i, khu vñc văn phòng cao c¥p: ChÉ trong sÑ të 3-5 phút.

- Thé 2, bưÛc view xinh đ¹p mang đ¿n cái nhìn sáng giá “ triÇu đô”

Theo QuÑc Dũng Blog c­p nh­t thì ß Sunshine Venicia qu­n 2, 100% Các chung cư cao c¥p cça dñ án đÁu s½ có hưÛng view tuyÇt đ¹p. xéng đáng cách nhìn triÇu đô lúc nhìn vÁ phái qu­n 1, sông lÛn m¡nh Sài Gòn. khá ít dñ án ß trung tâm ra phÑ đ¿n có kh£ năng sá hïu quù đ¥t VÛi các ưu th¿ như v­y. ĐÑi vÛi t§m nhìn này, Quý khách s½ đưãc t­n hưßng và t­n hưßng điÁu kiÇn sinh sÑng hoàn toàn thông thoáng, trong sÑ lành dù b¥t cé thÝi điÃm gì trong ngày ngay t¡i chính căn hÙ cça mình.

- Thé ba, vÁ m·t b±ng giá bán nhÝ vË th¿ cça dñ án Sunshine Venicia Qu­n 2

du an sunshine venicia

Theo kh£o sát cùng cça QuÑc Dũng Blog thì m·t b±ng bÝ b¿n bán cça Nhïng dñ án ß khu vñc Thç Thiêm tính tÛi thÝi kó hiÇn ß là 4500 USD/m2. tëng 5, m·t b±ng giá bán s½ tăng trưÝng t§m > 25% ( të t§m 2-3 5 trß đ¿n đây).

ĐÑi vÛi m¡ng lưÛi Cơ sß h¡ t§ng đưãc quy ho¡ch bài b£n như c§u Thç Thiêm mÙt, 2,3,4 đang đưãc xây đà k¿t nÑi VÛi nhïng tuy¿n đưÝng khác nhau trong nên phÑ s½ khi¿n cho t§m t§m k¿t nÑi tÛi toàn bÙ đËa điÃm të căn hÙ đ³ng c¥p qu­n 2 này trß thành cñc kó tiÇn nghi. Và dña viÇc sß hïu lÙ trình mát m» thì tình tr¡ng bË Ã¹n t¯c giao thông s½ khá hi¿m lúc x£y thành. Và lý thú, QuÑc Dũng Blog vàng h³n, khi sÑng ngay ß trung tâm Thç Thiêm thì t¥t c£ mÍi tiÇn nghi të bán l» hay vui chơi gi£i trí, vui chơi, trung tâm kinh doanh đÁu t¡o đ§y đç đà Khi¿n đáp éng Quý khách ß khu vñc này như Central Plaza - chu×i thương m¡i dưÛi lòng đ¥t, nhà hát Opera, m¡ng lưÛi cơ sß v­t ch¥t Cresent Bolevard, Central Lake, hÓ trung tâm.

trên đây là Nhïng nh­n xét vÁ vË th¿ cça dñ án căn hÙ Sunshine Venicia cça QuÑc Dũng Blog, hi vÍng s½ đem tÛi sñ hïu nghi dành Quý khách hàng, chç đ§u tư.

Home | About Andy | Dental T-Shirts | National Board Help | Student Message Board | Scavenger Hunt | Nasty Calculus Photos  | Dental Songs & Videos