Thursday, August 22, 2019
Quý khách được gì khi chọn du an eco green quan 7 SaleReal

Quý khách được gì khi chọn du an eco green quan 7 SaleReal

Sơ nét dñ án căn hÙ Eco Green Sài Gòn cça nhà đ§u tư Xuân Mai

Eco Green Sài Gòn là mÙt dñ án cñc kó thú vË đưãc chç đ§u tư Xuân mai triÃn khai ngay trong lòng Qu­n 7. dñ án đãi s½ mang tÛi cho Quý khách hàng mÙt chÍn an cư thu hút t¡i khu Nam Sài Gòn.

dñ án chéa đñng vË th¿ đ¯c đËa, chu×i tiÇn nghi phong phú và đ·c biÇt.

Bài vi¿t này SaleReal Team s½ Vài nét l¡i Quý khách thông tin vÁ căn hÙ Eco Green Sài Gòn nh±m Quý khách hàng có thà hiÃu rõ trên dñ án cñc kó thu hút này.

du an eco green

Thông tin chung cư Eco Green Sai Gon

Eco Green Sài Gòn là dñ án mái hãp kinh doanh gÓm dËch vå, khách s¡n và chç t¡i đ³ng c¥p và chu×i tiÇn nghi vưãt trÙi, xây dñng nên mÙt khu compound VÛi cÙng đÓng ngưÝi dân hoàn thiÇn.

tÕng diÇn tích dñ án t§m 14,36 ha tÍa l¡c t¡i vË th¿ đ¯c đËa là m·t tiÁn đưÝng NguyÅn Văn Linh giao Tân Thu­n Tây, PhưÝng Tân Thu­n, Qu­n 7, TP bà Chí Minh. Đưãc nhà đ§u tư XuanMai Corp t¡o tên đ§y đç là Công ty CP Чu tư phát triÃn Xuân Mai Sài Gòn (Xuân Mai Sài gòn) làm tÕ th§u phát triÃn ĐÑi vÛi hÇ thÑng tiÇn ích nÙi khu vñc cao c¥p, trang thi¿t bË nÙi th¥t cao c¥p cho l¡i không gian sinh sÑng xanh yên lành. dñ án Eco Green Sài Gòn s½ trß thành ch× sÑng tuyÇt mù cça dân cư nên phÑ.

chç đ§u tư XuanMai Corp (Công ty CP Чu tư xây Xuân Mai Sài Gòn (Xuân Mai Sài gòn)) là càng trong sÑ Các chç đ§u tư t¡o thương hiÇu, thương hiÇu này g¯n liÁn ĐÑi vÛi các dñ án sáng giá ß Hà NÙi.

chç đ§u du an eco green SaleReal tư thưÝng xuyên thích hãp tác VÛi Nhïng đÑi tác chi¿n lñc nưÛc ngoài có nên tñu, kù thu­t cao, trong sÑ quá trình xây Các dñ án, Các đơn vË k¿t c¥u tòa chç, c¥u trúc c£nh quan thương hiÇu như là Plus Architecture Australia, Bruce Henderson Architects, Australia phå trách k¿t c¥u, concept, Văn phòng bán hàng và chung cư....

eco green saigon

– tÕng th§u phát triÃn dñ án Eco Green Sai Gon là EPC, Công ty Bình ĐËnh ViÇt Nam và Công ty yên Phong là đơn vË thi công móng cÍc, Công ty tư v¥n và thi¿t k¿ Xuân Mai (XMT) là đơn vË thi công c¥u trúc cça toàn bÙ tháp căn hÙ t¡i dñ án.

Xét vÁ y¿u tÑ sinh thái và không gian an cư t¡i căn hÙ chung cư Eco Green Sai Gon chúng tôi nh­n m¥y ch¯n, đây là mÙt trong Nhïng căn hÙ chung cư đưãc thi¿t k¿ theo chu©n sinh thái ĐÑi vÛi ch¥t Lưãng không gian an cư cñc kó h¥p d«n, dñ án có công viên cây xanh trung tâm và t¥t c£ Các tÑ ch¥t vÁ m£ng xanh, đÙ che phç luôn đ·t lên d«n đ§u VÛi 70% còn tÛi 30% dùng đà xây Nhïng tháp căn hÙ chung cư.

nhà đ§u tư c¥u trúc Eco Green Sai Gon gÓm 7 tòa căn hÙ chung cư, h§u h¿t Nhïng tháp chung cư đÁu có 2 l¡i 3 t§ng h§m nh±m xe. RÙng rãi, tiÇn nghi cho dân cư sí dång. chung cư đ³ng c¥p Eco Green Sai Gon đÁu đưãc c¥u trúc të 2 l¡i 3 phòng ngç, diÇn tích đa d¡ng të 52m2 tÛi 92m2, VÛi hưÛng cía và bưÛc ban công khác nhau, hãp VÛi toàn bÙ cung m¡ng, chính bßi v­y, Quý khách có thà an tâm chÍn Các chung cư mà mình muÑn chéa đñng.

Ngoài chung cư cao c¥p, dñ án Eco Green Sai Gon còn t¡o chung cư kinh doanh và dËch vå, Khách s¡n cao c¥p, Văn Phòng h¡ng A, Shophouse, Officetel ß tòa tháp trung tâm ngay m·t tiÁn đưÝng NguyÅn Văn Linh.

dñ án Eco Green Sai Gon ©n chéa mÍi 50 tiÇn ícc nÙi khu vñc nh±m phåc vå ngưÝi dân như là trưÝng m§m non và trưÝng tiÃu hÍc, công viên Eco-Green, khách s¡n đ³ng c¥p, trung tâm mái chéc sñ kiÇn, trung tâm thà thao như phòng thà hình, dËch vå khi¿n xinh đ¹p spa, yoga, qu£ng trưÝng ánh ki¿n, khu vñc ©m thñc vưÝn nưÛng BBQ, thư viÇn à phòng sinh ho¡t cùng, đưÝng ch¡y bÙ, bà bơi 4 mùa có y¿u tÑ hòa nhiÇt đÙ theo mùa…

eco green quan 7

Xét vÁ tÑ ch¥t pháp lý dñ án Eco Green Sai Gon chúng tôi nh­n m¥y pháp lý chung cư khá rõ ràng, Quý khách có thà yên tâm đ§u tư l«n mua t¡i, sÕ hÓng m×i căn s½ c¥p trong sÑ vòng 6 tháng nói të ngày bàn giao chç, ©n chéa lâu dài theo quy đËnh pháp lu­t, NgưÝi ViÇt Nam lo¡i hình ©n chéa lâu dài, có sÕ cung c¥p quyÁn sí dång, ngưÝi nưÛc ngoài đưãc cho thuê dài h¡n ĐÑi vÛi t¡i h¡n là 50 năm theo lu­t pháp hiÇn hành.

Dñ ki¿n bàn giao quý 2, 5 2021. HiÇn ß dñ án đang thi công ph§n móng cÍc, chu©n bË cho giai đo¡n TrưÛc tiên chào bán.

hơn đây là thông tin cơ b£n vÁ căn hÙ Eco Green Sai Gon Qu­n 7 mà SaleReal Team muÑn gíi tÛi Quý khách hàng. Hy vÍng Các thông tin mà SaleReal Team c¥p s½ Làm nghi trên cho Khách hàng trong v¥n đÁ lña chÍn tìm ki¿m căn hÙ chung cư an cư l¡c nghiÇp cho gia đình Khách hàng.

Thông tin vÁ giá bán và phương théc thanh toán xa l¡ nh¥t dñ án Eco Green Sai Gon s½ đưãc Nhïng chuyên gia SaleReal Vài nét đ¿n Quý khách cå kh£ năng nh¥t ß công ty BDS SaleReal. t¡i đây b±ng 6 năm chi nghiÇm vÁ sàn BDS Tp. Hcm Nhïng chuyên gia s½ đưa thành Các lÝi khuyên chân ra nh¥t đ¿n Khách hàng.

Home | About Andy | Dental T-Shirts | National Board Help | Student Message Board | Scavenger Hunt | Nasty Calculus Photos  | Dental Songs & Videos