Saturday, February 29, 2020
SaleReal Team đang khuấy động bất động sản theo cách nào?

SaleReal Team đang khuấy động bất động sản theo cách nào?

Thông tin vË th¿ chung cư Ascent Garden Home

Ascent Garden Home là dñ án mà nhóm chuyên gia SaleReal nh­n đËnh là thành tham kh£o nh¥t Qu­n 7 vô thÝi kó hiÇn ß bßi đëng Các có quy mô lÛn mà còn sß hïu đưãc cho mình Nhïng ch× NÕi b­t s½ khi¿n cho Quý khách c£m th¥y đ·c biÇt thích thú. không c§n ng«u v­y mà dñ án đưãc Nhïng chuyên gia BDS nh­n xét cao.

th¿ đËa th¿ dñ án Ascent Garden Home ß đâu? kh£ năng đi tÛi të dñ án đ¿n Các khu liÁn kÁ hay không? đÙi nhóm chuyên trang duankhunam s½ c¥p đ¿n mÙt vài thông tin đà Khách hàng t¡o thà hiÃu rõ trên vÁ vË th¿ căn hÙ Qu­n 7.

Thông tin vË th¿ căn hÙ Ascent Garden Home

tÍa l¡c hơn quù đ¥t rÙng lÛn ĐÑi vÛi diÇn tích 10.425 m2, thuÙc phưÝng Tân Thu­n Đông, Qu­n 7, thành phÑ HÓ Chí Minh.

sÑng t¡i Ascent Garden Home Qu­n 7, Khách hàng s½ tr£i nghiÇm đưãc mÙt thà k¿t nÑi giao thông cñc kó linh ho¡t, đây là càng trong sÑ Nhïng nhân tÑ trÍng điÃm nh±m quy¿t đËnh t¡o thành chÍn lña mÙt dñ án gì làm ch× sinh sÑng hay đëng.

Quý khách chÉ ĐÑi vÛi 15 phút là đã có thà đ¿n đưãc ngay trung tâm Qu­n 1 là mÙt ch× đ·c biÇt cùng s§m u¥t, cũng như có méc sinh sÑng cao nh¥t t¡i thành phÑ HÓ Chí Minh là nơi t­p trung khá nhiÁu cơ sß v­t ch¥t đ³ng c¥p, h§u như nói đ¿n khu vñc này ai ai cũng s½ nghĩ đ¿n là đËa điÃm gi£i trí d«n đ§u.

Hay të căn hÙ Ti¿n Phát Qu­n 7 l¡i Các khu đô thË lÛn m¡nh ß Qu­n 2: Nam R¡ch Chi¿c, Th¡nh h£o Lãi, yên Phú yên Khánh, thú vË là khu vñc đô thË Thç Thiêm chÉ trong sÑ vòng vài 5 tÛi s½ là ch× đ·c biÇt xây dñng ĐÑi vÛi các dñ án đưãc xu¥t hiÇn cũng như Nhïng tiÇn ích cao c¥p cũng s½ hiÇn diÇn khi chÉ ĐÑi vÛi 10 - 15 phút là đã có thà ti¿p c­n.

đ·c biÇt, chÉ ĐÑi vÛi 5 phút là đã l¡i đưãc ngay khu đô thË Phú h£o Hưng Qu­n 7, cũng là khu s§m u¥t đëng hÁ kém c¡nh Qu­n 1, đây là điÃm t­p trung cça khá nhïng dñ án cao c¥p cũng như tiÇn nghi. ĐÑi vÛi Nhïng tiÇn nghi Vưãt b­c như trung tâm kinh doanh ViVo City, Crescent Mall, Lotte Mart,... S½ phåc vå cho viÇc gi£i trí, mua s¯m cça Quý khách trß ra cao c¥p.

Hay Quý khách hàng t¡o con em trong đÙ tuÕi đi hÍc t¡o kh£ năng gíi tÛi trưÝng quÑc tiÅn Nh­t B£n, Hàn QuÑc, đ¡i hÍc Rmit, đ¡i hÍc Tôn Đéc Th¯ng,... Và Nhïng bÇnh viÇn Tim Tâm Đéc, bÇnh viÇn FV s½ đáp éng cho đòi hÏi chăm sóc, khám séc khÏe ĐÑi vÛi trang thi¿t bË tân ti¿n.

dân cư t¡i căn hÙ Ascent Garden Home đưãc trân trÍng thà này cũng chánh vì n±m trong khu vñc t¡o Cơ sß h¡ t§ng giao thông xây ĐÑi vÛi nhïng tuy¿n đưÝng như: NguyÅn Hïu ThÍ, NguyÅn Văn Linh, Nhơn Đéc - PhưÛc LÙc, cao tÑc B¿n Léc - Long nên,...

đëng Nhïng v­y đËa th¿ cça Ascent Garden Home còn n±m giáp VÛi sông C£ G¥m, ĐÑi vÛi lãi th¿ này đÙi ngũ chuyên gia duankhunam đnáh bÝ b¿n s½ Ascent Garden Home Q7 SaleReal đem tÛi cho cư dân Các làn gió thoáng mát, Giúp t­n hưßng mÙt cuÙc sÑng trong sÑ lành, tách biÇt hoàn toàn ĐÑi vÛi Nhïng ti¿ng Ón, båi khói điÃm ngoài đưÝng phÑ. Làm séc khÏe cça dân cư đưãc b£o đ£m càng t§m tÑt nh¥t, nh­n đưãc cuÙc sinh sÑng s£ng khoái và dÅ chËu.

trên đây là bài vi¿t đưãc chuyên gia SaleReal chia s» vÁ đËa th¿ n±m cça Ascent Garden Home Qu­n 7, bài vi¿t s½ Giúp Quý khách t¡o cách nhìn Khám phá và hình dung rõ nét hơn vÁ vË th¿ cça dñ án. VÛi Nhïng phương án k¿t nÑi giao thông s½ Giúp Quý khách tham kh£o coi có thñc sñ thích hãp VÛi nhu c§u cça gia đình cũng như b£n thân mình hay không.

Home | About Andy | Dental T-Shirts | National Board Help | Student Message Board | Scavenger Hunt | Nasty Calculus Photos  | Dental Songs & Videos